Kancelář se zaměřuje hlavně na služby v oblasti:

Stálým klientům je poskytováno poradenství zdarma.

V současné době působíme v oblasti:

Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Klášterec, Chomutov, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Litoměřice, Kladno, Kolín, Nymburk, Mělník, Žatec, Louny

Kancelář poskytuje auditorské a znalecké práce v rámci celé ČR.

Audit

«nahoru »

Předmětem této služby jsou tyto činnosti:

 • ověření účetní závěrky
 • ověření zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
  (§ 66 Obch. zák.)
 • přezkum hospodaření obcí, svazků obcí (zák. č. 420/2010 Sb.)
 • ověření výroční zprávy
 • stanoviska auditora
 • metodické vedení klienta v oblasti účetnictví a oblastech souvisejících

Všechny vady zjištěné v průběhu auditorských prací jsou konzultovány s vedením společnosti, a to za účelem jejich co nejrychlejšího odstranění. V této souvislosti je vhodné zmínit se o důležitosti tzv. průběžného auditu, kdy je v průběhu roku prováděna dílčí kontrola u klienta tak, aby bylo možné včas podchytit vzniklé vady a odstranit je.

Audit účetní závěrky se zaměřuje zejména na to, zda:

 • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a v souladu s platnými předpisy a normami
 • údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodního jmění a výsledek hospodaření společnosti
 • roční účetní výkazy byly zpracovány úplně, v předepsaném formátu a podle platných pravidel
 • vnitřní kontrolní systém neobsahuje závažné nedostatky

Práce na ověření účetní závěrky jsou prováděny v souladu s platnými zákony ČR
a směrnicemi KA ČR.

Cena služeb:

 • Cena se stanovuje dle složitosti na základě dohody s klientem

Daňové poradenství

«nahoru »

Daňové konzultace

Předmětem této služby mohou být při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • komplexní posouzení daňové situace klienta
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • komplexní daňová péče o klienta – zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, příp. jeho společníků, dceřinných společností
 • upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • daňová optimalizace – minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků
 • daňové plánování – minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů
 • revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy
 • podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňového hlediska

Zastupování před úřady

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

 • zastupování před finančním úřadem na základě plné moci
  • finanční úřad komunikuje s daňovým poradcem a klientem nebo pouze s daňovým poradcem (dle druhu plné moci)
  • všechna podání podává daňový poradce
  • jednání s finančním úřadem vede daňový poradce
  • za úkony ručí daňový poradce
 • zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
 • zpracování odvolání a jiných opravných prostředků při řízení FÚ s klienty
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 30. června
 • zastupování před jinými úřady na základě plné moci
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů

Zpracování daňových přiznání

Předmětem této služby jsou tyto činnosti:

 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přiznání je zpracováno na základě:
  • účetnictví vedeného společností – klientem, který ručí za účetnictví
  • účetnictví je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  • daňový poradce ručí za daňové přiznání

  Součástí zpracování je vypracování splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů.
  Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh a dále zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.

 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání je zpracováno na základě :
  • účetnictví / daňové evidence vedeného klientem, který za něj ručí
  • účetnictví / daňová evidence je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  • daňový poradce ručí za daňové přiznání

  Součástí zpracování je zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
  jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů.
  Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh.

 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani spotřební
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracování přiznání k dani dědické, darovací, z převodu nemovitostí

Cena služeb:

 • Cena se stanovuje dle složitosti na základě dohody s klientem

Účetní poradenství

«nahoru »

Dohled nad činností klienta

Předmětem této služby při standardním rozsahu jsou tyto služby:

 • dohled na finanční účetnictví klienta
 • dohled nad činností a personálním rozvojem ekonomických pracovníků klienta
 • dohled nebo zpracování daňových přiznání a jiných účetních výkazů
 • informování klienta o blížících se termínech
 • seznamování klienta se změnami v právních předpisech

V případě zájmu klienta je možno dále poskytovat služby:

 • zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace atd.)
 • tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 • zpracování účetního rozvrhu klienta
 • metodický dohled na účetnictví klienta
 • metodická pomoc při sestavení zahajovací rozvahy, mezitímní účetní závěrky, roční účetní závěrky
 • metodická pomoc při provádění inventur – zákonných, pro potřeby oceňování
 • metodická pomoc při sestavování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

Zpracování účetních podkladů

Předmětem této služby v případě zájmu klienta jsou činnosti:

 • zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
 • zpracování účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, výkaz o změnách kapitálu či cash flow)
 • zpracování výroční zprávy
 • zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr

Kontrolní činnost v oblasti účetnictví a daní, rekonstrukce účetnictví

Předmětem této služby při standardním rozsahu jsou tyto činnosti:

 • kompletní kontrola zpracovaného finančního účetnictví
 • namátková kontrola zpracovaného finančního účetnictví
 • kontrola podaných daňových přiznání
 • kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
 • kontrola podkladů, na jejichž základě bylo zpracováno účetnictví
 • rekonstrukce finančního účetnictví

Cena služeb:

 • Cena se stanovuje dle složitosti na základě dohody s klientem

Daňově-ekonomické poradenství

«nahoru »

Zakládání obchodních společností

Předmětem této služby jsou činnosti:

 • založení obchodní společnosti – s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.
 • sepsání zakládacích smluv
 • sepsání stanov společnosti
 • sepsání ostatních dokumentů
 • zajištění notářských služeb
 • sepsání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Styk s obchodním rejstříkem

Předmětem této služby jsou činnosti:

 • zajištění podkladů nutných ke změnám zápisu v obchodním rejstříku
 • vyhotovení podkladů nutných ke změnám zápisu v obchodním rejstříku
 • zajištění notářských služeb
 • sepsání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku
 • následná komunikace s obchodním rejstříkem

Podnikové kombinace

Předmětem této služby jsou činnosti:

 • přezkoumání smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části
 • posouzení zprávy o změně právní formy společnosti zpracované statutárním orgánem společnosti
 • posouzení návrhu rozhodnutí a rozhodnutí o změně právní formy společnosti
 • posouzení rozhodnutí společníka nebo akcionáře o převzetí jmění obchodní společnosti bez její likvidace
 • posouzení smlouvy o rozdělení veřejné obchodní společnosti
 • posouzení změny obsahu společenské smlouvy
 • přezkoumání smlouvy o fúzi společností
 • posouzení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
 • posouzení rozhodnutí představenstva akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu
 • posouzení projektu rozdělení společnosti

Dále je možno zajistit na přání zákazníka další činnosti:

 • ocenění rozdělované společnosti ke dni účetní závěrky
 • zpracování znalecké zprávy o rozdělení společnosti
 • provedení auditorského ověření účetní závěrky v případech podnikových kombinací, při kterých je vyžadováno ustanoveními v obchodním zákoníku
 • ocenění společnosti pro účely změny právní formy
 • zpracování znalecké zprávy o fúzi

 

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím KS v Ústí n. Labem dne 19.10.2004 z oboru ekonomika a dne
15. 3. 2010 - rozšíření specializací

«nahoru »

 • odvětví účetní evidence
  • stanovení účetní hodnoty společnosti a vkladů do společnosti
  • účetnictví, inventarizace a ekonomické rozbory
 • odvětví ceny a odhady
  • oceňování podniků a jejich částí
  • oceňování jmění společností a družstev při přeměnách
  • posuzování výše kupní ceny akcií, přiměřeného vypořádání nebo vypořádacího podílu při přeměnách
  • oceňování obchodních a vypořádacích podílů
  • oceňování cenných papírů a majetkových účastí ve společnosti a družstvu
  • oceňování pohledávek a závazků
 • odvětví ekonomická různá, specializace daně
  • přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami, smlouvy ovládací a o převodu zisku a dalších úkonů dle obchodního zákoníku
  • přezkoumání projektu přeměny obchodní společnosti a družstva
 • odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky

Služby znalce jsou určeny pro:

 • soukromé osoby
 • fyzické a právnické osoby
 • státní správu, rozpočtové a příspěvkové organizace, soudy, advokátní kanceláře a jiné zájemce

Předmětem této služby jsou:

 • znalecké posudky z daných odvětví ve smyslu zák. č. 36/1967 Sb. v platném znění o znalcích
  a tlumočnících ve všech oblastech ekonomických činností, které kancelář zajišťuje

Vypracování posudku:

 • lhůta - do 30 dnů, jiné lhůty dle složitosti posudku a dohody v případě potřeby
 • objednávka - viz strana KONTAKT
 • náležitosti objednávky
  • přesný název firmy nebo jméno zadavatele
  • přesná adresa zadavatele
  • otázky, na které má znalecký posudek odpovědět
  • účel znaleckého posudku
  • požadovaný termín vyhotovení
 • materiály a doklady potřebné pro vyhotovení posudku - konzultace a konkretizace potřebných podkladů možné i u klienta
 • kancelář je schopna si zajistit vlastní přepravu dokladů

Cena služeb:

 • Cena se stanovuje dle složitosti na základě dohody s klientem
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023
Oblibene.cz s.r.o.
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
NAVRCHOLU.cz